İstanbul Üniversitesi
http://etikkurul.istanbul.edu.tr/?p=6463
Export date: Fri Nov 24 16:39:41 2017 / +0000 GMT

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru


Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu'na Başvurmak İsteyenlere Duyuru

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu'na başvuracak araştırmacıların hazırlaması gereken belgeler ve başvuru prosedürü belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırmacıların dosyasında yer alması gereken başvuru dilekçesi ve başvuru formuyla ilgili hususlar da tanımlanmış olup başvuru yapacak araştırmacıların aşağıdaki konulara dikkat ederek başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde yazılmalıdır.

* “İstanbul Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Başkanlığına” hitaben yazılmalı ve dilekçede araştırmacının ve yardımcı araştırmacıların üniversite, fakülte, bölüm ve anabilim dalları belirtilmeli,

* Dilekçede araştırma kapsamında varsa ortaklaşa çalışılan kurum ve kuruluşlar belirtilmeli,

* Dilekçede araştırmanın başlığı belirtilmeli,

* Dilekçede araştırmada yer alacak tüm araştırmacıların isimlerinin altında ıslak imzaları bulunmalıdır.

Dilekçenin sonunda ise “Bu çalışmam boyunca başvuru formunda taahhüt ettiğim şekilde araştırmamı yürüteceğimi, sunulan projede gerek araştırma ekibi gerekse araştırma protokolünde herhangi bir değişiklik yapıldığında, değişiklik gerçekleştirilmeden önce durumu kurulunuza bildireceğimizi, bu projenin kurulunuza sunduğumuz hali ile daha önce başka bir etik kurula sunulmadığını, başvuru dosyasında yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve araştırmanın hiçbir sürecinde herhangi bir etik ihlal yapmayacağımı, araştırma basıldığında bir kopyasını etik kurula sunacağıma ve etik kurul onayı alındıktan sonra araştırmadan vazgeçilmesi durumunda etik kurulu yazılı olarak bilgilendireceğimi taahhüt ederim” şeklinde bir ibare yer almalıdır.

Yukarıdaki şartlara uygun şekilde hazırlanacak dilekçeyle birlikte http://etikkurul.istanbul.edu.tr/Forms/basvuru.php 1 linkinden doldurulan başvuru formundan da 1 adet çıktı alınıp her bir sayfanın imzalanarak İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü Genel Evrak'a teslim edilmesi gerekmektedir.

Elden yapmış olduğunuz başvurunuz, vereceğiniz imza karşılığında görevli memur tarafından evrak kayıt defterine işlenecek ve yanınızda fazladan getireceğiniz başvuru dilekçenizin bir nüshasına başvurunuzun kayıt tarih ve sayı numarası yazılarak görevli memur tarafından imzalanıp size geri verilecektir. Bu şekilde başvurunuz tamamlanmış olacaktır.

NOT: Etik Kurul toplantı tarihlerinden önceki beş gün içinde yeni başvuru değerlendirilmesi yapılmaz.

İÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'na (İÜ-SBBEK) neden başvurmalıyım?

İnsan üzerinde beden bütünlüğüne müdahale içermeyen, biyolojik materyallerin (kan, idrar vb. biyolojik sıvılar ve numuneler, tıbbi ilaçlar) kullanılmadığı,  gözlemsel ve betimsel nitelikte (ölçek/skala çalışmaları, anketler, dosya taramaları, sistem-model geliştirme çalışmaları, veri kaynakları taraması, web üzerinden yapılan anketler, vb)  insanlarla yürütülen tüm araştırmalarda yer alan katılımcıların evrensel insan hakları gereğince refah ve haklarının korunması birinci derecede araştırmacı/araştırmacıların sorumluluğundadır. Ancak günümüzde insanlarla yapılan araştırmaların insan katılımcıların refah ve haklarının korunmasına yönelik tüm işlemsel adımları içerip içermediğine dair tarafsız uzmanların görüş ve onayının alınması evrensel ve bilimsel bir norm olarak kabul edilmektedir.  İnsan katılımcılarla bu türden araştırmalar yürüten gerek üniversitemiz personeli gerekse lisans/lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerimiz İÜ-SBBEK'na her şeyden önce bu etik ilke inancı ve bilinci sebebi ile başvurmalıdır.

 

İÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'na başvurmak gerekli midir?

Günümüzde insanlarla yürütülen araştırmaların tümünde, gerek finansal kaynak amaçlı kurumsal başvurularda, gerekse bilimsel yayın amaçlı faaliyetlerde ilk olarak ilgili alanda faaliyet gösteren tarafsız uzmanların yer aldığı bir insan araştırmaları etik kurulu onayı aranmakta, bu onayın varlığı şart koşulmaktadır. Benzer koşullar ülkemizde de TÜBİTAK gibi proje desteği veren benzeri kurumlarda ve pek çok süreli yayın yapan bilimsel dergi yayın kurullarında da yaygınlaşarak bir ön koşul haline gelmeye başlamıştır. Üniversitemiz bünyesinde proje desteği veren BAP birimimiz de İÜ-SBBEK ile işbirliği içinde olup, kurulumuz onayı olmayan başvuruları Eylül 2014 tarihinden itibaren kabul etmeyeceğinden İÜ-SBBEK'na başvurmak gereklilik arz etmektedir.

 

İÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'na nasıl başvuracağım?

İÜ-SBBEK'E başvurabilmeniz için aşağıda linki verilen “Başvuru Formu”nu doldurmalısınız. Ayrıca aşağıda yer alan “Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu” örneğindeki boş alanları kendi araştırmanızın bilgilerini içerecek şekilde düzenleyip doldurarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

 

Başvuru formu için lütfen tıklayın.
Links:
  1. http://etikkurul.istanbul.edu.tr/Forms/basvuru.php
Post date: 2013-08-15 13:05:36
Post date GMT: 2013-08-15 10:05:36

Post modified date: 2017-04-10 14:01:14
Post modified date GMT: 2017-04-10 11:01:14

Export date: Fri Nov 24 16:39:41 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://etikkurul.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com