Görev ve Yetkiler

a) Etik ilkeler konusunda Üniversite mensuplarını bilgilendirmek.
b) Etik değerlerin ön plana çıkarılması, etik bilincin arttırılması ve etik yaşam kültürünün kurumsallaşması için eğitici faaliyetler düzenlemek, etik konusuyla ilgili bilimsel araştırma ve yayın yapılmasını teşvik etmek.
c) Yönerge kapsamına giren her türlü etik sorunun tanımlanması ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak, karar almak, görüş bildirmek.
ç) Etik kurallara aykırılığa yönelik somut iddiaları incelemek ve bir sonuca bağlamak.
d) Somut olayların incelenmesi için komisyonlar kurmak, uzman görüşüne başvurmak.
e) Üniversite bünyesinde alt etik kurulların kurulmasına karar vermek, kurulacak alt etik kurulların çalışma alanlarını belirlemek, bu kurullarda görev alacak kişilere yönelik gerekli eğitim desteğini vermek.
f) Alt etik kurullar arasında eşgüdümü sağlamak, gerektiğinde hakemlik yapmak.
g) Alt etik kurulların uygulamalarının Üniversitenin benimsemiş olduğu temel etik ilkelerle bütünleşmesine yönelik çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak.
h) Yıllık raporlar hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.